Hoppa direkt till innehållet
Huvudmenyn dold.

Shelter åk 6

En virtuell flykt till verkligheten

70,8 miljoner människor är just nu på flykt undan konflikter och naturkatastrofer i världen. Av dessa är 29 miljoner barn. Följ med på en virtuell resa till tre världsdelar där familjer tagit sin tillflykt till mer eller mindre permanenta nödbostäder i läger. I detta tema får eleverna besöka exempelvis en familj eller ett klassrum med hjälp av VR-teknik i utställningen Shelter. De får även uppleva ett rollspel där de själva blir flyktingar för en stund.

Utställningen Shelter visar livet i tre olika flyktingläger på ett helt nytt sätt. Besökarna får bland annat via VR-teknik uppleva vardagssituationer från flyktingläger världen över. Besöket i utställningen samt VR-upplevelsen kombineras med ett rollspel där eleverna själva ställs inför typiska val som flyktingar ställs inför. Framförallt belyser det skillnaden mellan behov och önskningar.

Se mer om Shelter och Arkitekter utan gränser här

Temat är utvecklat av Tom Tits, Exploratoriet och Curiosum med inspiration av aktörerna bakom utställningen: Arkitekter utan gränser, Common Ground Pictures och Solaris Filmproduktion.

 

 

Info för bokning

Ämnesinnehåll: Samhällskunskap, svenska
Årskurs: åk 6
Max antal: 26 elever, lärare ansvarar för klassen
Tid: 90 minuter

 

 

Några dagar innan ert bokade besök kommer Curiosum ringa eller mejla läraren för att berätta om temat och ge möjlighet att informera om särskilda behov i gruppen.

Mer om Shelter

Temat är indelat i två delar. Klassen delas i två grupper. Grupperna byter aktivitet efter halva tiden.

Del 1: i utställningen upplever eleverna tre olika flyktingläger från Uganda, Indonesien och Jordanien. Nödsituationen är krig och naturkatastrofer. Eleverna får uppleva flyktingarnas liv genom VR. 

Del 2: eleverna delas in i grupper om 3-4 personer. Efter en kort filmintroduktion får eleverna vara med i ett rollspel, där de ställs inför typiska val som flyktingar tvingas göra. Framförallt belyser rollspelet skillnaden mellan behov och önskningar.

Se mer om utställningen Shelter här 

Syfte med temat är att eleverna ska få möjlighet att:

 • förstå att det finns många orsaker till varför människor tvingas fly,
 • uppleva människornas situation i flyktinglägren via VR,
 • diskutera skillnaden mellan behov och önskningar.

Koppling till läroplan

Förarbetets koppling till läroplan för grundskolan, Lgr 11

 

Kursplan – samhällskunskap

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
   

Centralt innehåll i årskurs åk 4-6

 

Individer och gemenskaper

 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Rättigheter och rättsskipning

 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Samhällsresurser och fördelning

 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

 

Centralt innehåll i årskurs 7-9

Individer och gemenskaper

 • Immigration till Sverige förr och nu.
 • Integration och segregation i samhället.

Rättigheter och rättsskipning

 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

 

Beslutsfattande och politiska idéer

 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen.
 • FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

Kursplan – svenska

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll i årskurs 4-6

Tala, lyssna och samtala

 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.


Centralt innehåll i årskurs 7-9

Tala, lyssna och samtala

 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Före och efter besöket

Före besöket

Efter besöket