Hoppa direkt till innehållet
Huvudmenyn dold.

Shelter gy åk 1

En virtuell flykt till verkligheten

70,8 miljoner människor är just nu på flykt undan konflikter och naturkatastrofer i världen. Av dessa är 29 miljoner barn. Följ med på en virtuell resa till tre världsdelar där familjer tagit sin tillflykt till mer eller mindre permanenta nödbostäder i läger. I detta tema får eleverna besöka exempelvis en familj eller ett klassrum med hjälp av VR-teknik i utställningen Shelter. De får även uppleva ett rollspel där de själva blir flyktingar för en stund.

Utställningen Shelter visar livet i tre olika flyktingläger på ett helt nytt sätt. Besökarna får bland annat via VR-teknik uppleva vardagssituationer från flyktingläger världen över. Besöket i utställningen samt VR-upplevelsen kombineras med ett rollspel där eleverna själva ställs inför typiska val som flyktingar ställs inför. Framförallt belyser det skillnaden mellan behov och önskningar.

Se mer om Shelter och Arkitekter utan gränser här

Temat är utvecklat av Tom Tits, Exploratoriet och Curiosum med inspiration av aktörerna bakom utställningen: Arkitekter utan gränser, Common Ground Pictures och Solaris Filmproduktion.

 

 

Info för bokning

Ämnesinnehåll: Samhällskunskap, svenska
Årskurs: gy åk 1
Max antal: 26 elever, lärare ansvarar för klassen
Tid: 90 minuter

 

 

Några dagar innan ert bokade besök kommer Curiosum ringa eller mejla läraren för att berätta om temat och ge möjlighet att informera om särskilda behov i gruppen.

Mer om Shelter

Temat är indelat i två delar. Klassen delas i två grupper. Grupperna byter aktivitet efter halva tiden.

Del 1: i utställningen upplever eleverna tre olika flyktingläger från Uganda, Indonesien och Jordanien. Nödsituationen är krig och naturkatastrofer. Eleverna får uppleva flyktingarnas liv genom VR. 

Del 2: eleverna delas in i grupper om 3-4 personer. Efter en kort filmintroduktion får eleverna vara med i ett rollspel, där de ställs inför typiska val som flyktingar tvingas göra. Framförallt belyser rollspelet skillnaden mellan behov och önskningar.

Se mer om utställningen Shelter här 

Syfte med temat är att eleverna ska få möjlighet att:

  • förstå att det finns många orsaker till varför människor tvingas fly,
  • uppleva människornas situation i flyktinglägren via VR,
  • diskutera skillnaden mellan behov och önskningar.

Koppling till läroplan

Förarbetets koppling till läroplan för gymnasiet, Gy11

 

1 Skolans värdegrund och uppgifter

Grundläggande värden

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla.

Förståelse och medmänsklighet 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan är en social och kulturell mötesplats, som har både en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som verkar där.

Gymnasieskolans uppdrag

I ett allt mer digitaliserat samhälle ska skolan också bidra till att utveckla elevernas digitala kompetens. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt för att kunna värdera information.

Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i utbildningen. Undervisningen i olika ämnen ska behandla detta perspektiv och ge en grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden och agera ansvarsfullt mot sig själva och andra.

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet.

2.2 Normer och värden
Enligt skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränk­barhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.

Mål
Skolans mål är att varje elev

  • kan göra medvetna ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rät­tigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  • respekterar andra människors egenvärde och integritet,
  • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa människor,
  • kan samspela i möten med andra människor utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Före och efter besöket

Före besöket

Efter besöket