"False"
Hoppa direkt till innehållet
Huvudmenyn dold.

Hållbar fantasi

Fullbokat

Bygg en hållbar framtid med fantasins hjälp.
Med en dramatisering introduceras eleverna till viktiga mönster, uppfinningar och konstruktioner som finns runt oss. Sådant som människan har kommit på för länge sedan och som vi än idag förhåller oss till. Som arkitekt eller uppfinnare kan man designa det mesta, men hur bygger man stabila konstruktioner med hjälp av rör och kopplingar i olika längder och former.  

Temat är utvecklat av Curiosum.

Info för bokning

OBS! Endast ett besök per klass och läsår!

Ämnesinnehåll: Matematik, teknik, historia, globala mål för hållbar utveckling
Årskurs: 2
Max antal: 30 elever, lärare ansvarar för klass
Tid: 90 minuter

Några dagar innan ert bokade besök kommer Curiosum att ringa eller mejla läraren för att berätta om temat och ge möjlighet att informera om särskilda behov i gruppen.

Buss till och från besöket ingår för de prioriterade årskurserna, gäller för de kommunala skolorna i Umeå kommun. OBS! Bussbokningen görs av ansvarig lärare direkt till bussbolaget, formulär finns här. Mer information kommer i bokningsbekräftelsen.  

Mer om Hållbar fantasi

Temat är indelat i två delar:

Del 1 - Dramatisering

Som arkitekt kan man designa det mesta. Hur bygger man stabila konstruktioner för en hållbar värld?

Gruppen introduceras till viktiga mönster/uppfinningar/konstruktioner runt omkring oss i byggnader/natur/konst/musik i en dramatisering. Eleverna får lära känna matematikern Wacław Sierpiński samt arkitekten Hillevi Callander.

Del 2 - Praktiskt arbete

Klassen bygger och konstruerar med hjälp av ett pedagogiskt material, 4DFrame, efter en gemensam genomgång.
Eleverna arbetar parvis där medföljande pedagog gör indelningen.

Vad vill eleverna att det ska finnas i framtiden där de bor. Hur ska det se ut i en hållbar stad? Hur kan allt detta byggas stabilt och stadigt?

Elevernas byggen plockas isär i slutet och därför rekommenderar vi att medföljande pedagog dokumenterar elevernas konstruktioner för eventuell fortsatt uppföljning i skolan.

 

Syftet med temat är att eleverna ska ges möjlighet att:

 • upptäcka att mönster/uppfinningar/konstruktioner som människan har kommit på för länge sedan är något som vi fortfarande förhåller vi oss till,
 • inspireras och motiveras till den egna byggaktiviteten,
  få möjlighet att använda fantasi och kreativitet,
  samarbeta,
 • bygga och konstruera enligt tekniska principer (kugghjul och axlar med mera) med hjälp av rör och kopplingar i olika längder och former,
 • konstruera 3D-figurer (till exempel byggnader, fordon, farkoster) genom att använda kunskaper i geometri och symmetri,
 • bli medveten om de globala målen.

Koppling till läroplan

Hållbar fantasi relateras till läroplan för grundskola, Lgr 22

 

SKOLANS VÄRDEGRUND OCH UPPDRAG

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

KURSPLAN – MATEMATIK

Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

 • förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier
 • förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll årskurs 1-3

Geometri

 •  Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Grundläggande geometriska tvådimensionella objekt samt objekten klot, kon, cylinder och rätblock. Egenskaper hos dessa objekt och deras inbördes relationer. Konstruktion av geometriska objekt.
 • Skala vid enkel förminskning och förstoring.
 • Symmetri i vardagen och hur symmetri kan konstrueras.

 

KURSPLAN – TEKNIK

Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

 • förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid,
 • kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, och
 • förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Centralt innehåll årskurs 1-3

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Några föremål och något tekniskt system i elevernas vardag, hur de är anpassade efter människans behov samt hur de har förändrats över tid.

Tekniska lösningar

 • Material för konstruktionsarbete. Materialens egenskaper och hur materialen benämns och kan sammanfogas.

 

Arbetsmetoder för utveckling av tekniska lösningar

 • Undersökande av hur några föremål i elevernas vardag är utformade och hur deras funktion kan förbättras.
 • Egna konstruktioner där man använder enkla mekanismer.

 

KURSPLAN – HISTORIA

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

 • kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp och långa historiska linjer, och
 • förmåga att reflektera över hur historia kan brukas i olika sammanhang och för olika syften.

Centralt innehåll årskurs 1-3

Att leva i världen

 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och livsmedel.
 • Rumsliga förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • Att undersöka verkligheten
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

 

 

Före och efter besöket

Före besöket

Efter besöket

Senast uppdaterad: 2024-06-24