"False"
Hoppa direkt till innehållet
Huvudmenyn dold.

Bertas sockerchock

Fullbokat!

 

”Trolleri och magi – allt är kemi!” Så säger drakflickan Berta som älskar kemi och att experimentera. Barnen blir inbjudna till Bertas drakgrotta i sagans värld och får därefter besöka hennes fina kemilabb där hon har förberett kemiexperiment. Oroa er inte, alla experiment som vi gör tillsammans med Berta är spännande men ofarliga. 

Temat är utvecklat av Anna Gunnarssons böcker om kemidraken Berta samt av Curiosum.

  

Info för bokning 

OBS! Endast ett besök per klass och läsår!

Ämnesinnehåll: Kemi, svenska

Årskurs: 5-åringar 
Max antal: 20 barn, lärare ansvarar för gruppen.  
Tid: 90 minuter 

Några dagar innan ert bokade besök kommer Curiosum att ringa eller mejla läraren för att berätta om temat och ge er möjlighet att informera om särskilda behov i gruppen. 

Buss till och från besöket ingår för de prioriterade årskurserna, gäller för de kommunala skolorna i Umeå kommun. OBS! Bussbokningen görs av ansvarig lärare direkt till bussbolaget, formulär finns här. Mer information kommer i bokningsbekräftelsen.

Så här bokar du, läs mer här 

 

Mer om Bertas sockerchock

Temat är indelat i tre delar:

Del 1 - Gemensam samling

Gruppen samlas och får träffa draken Berta, en handdocka. Barnen får lyssna på en saga, Bertas sockerchock. Berättelsen kopplas ihop med det experiment som Berta och gruppen kommer att göra.

Del 2 - Arbete i två grupper och enskilt

Barnen blir indelade i två jämnstora grupper av medföljande pedagog. Först hjälper barnen till att förbereda experimentet med karamellfärg, socker och vatten. Berta ger därefter barnen i uppdrag att experimentera fram en slags regnbåge i sina provrör. Går det verkligen att få olika färgade sockerlösningar att inte blandas i provrören?

Begrepp som tas upp är bland annat: hälften, dubbelt, ljummet, lösning, densitet, pipett, provrör och lägesord; på ytan/mitt emellan/på botten

Del 3 – Gemensamt avslut

Berta pratar med barnen om experimentet och vad de har lärt sig.

Syftet med temat är att barnen ges möjlighet att: 

 • entusiasmeras och skapa engagemang med hjälp av draken Berta,
 • pröva och använda enklare laboratorieutrustning,
 • väcka intresse för kemi/naturvetenskap genom en lustfylld övning,
 • utveckla förtrogenhet med begrepp inom kemin till exempel densitet. 

Koppling till läroplan

Bertas sockerchock relateras till läroplanen för förskolan, Lpfö 18

FÖRSKOLANS UPPDRAG

Omsorg, utveckling och lärande

Förskolan ska stimulera varje barns utveckling och lärande. Utbildningen ska alltid vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när det gäller såväl innehåll som arbetssätt. Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska. Detta förutsätter att alla i arbetslaget deltar i en aktiv diskussion om barnens lärande och om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden. Olika aspekter på kunskap är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Förskolans arbete ska inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.

Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera. Utbildningen ska stimulera barnen till att ta initiativ och ansvar samt ge dem möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Utbildningen ska uppmuntra och utmana barnen att pröva sina egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

MÅL OCH RIKTLINJER

Omsorg, utveckling och lärande

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.
   

Före och efter besöket

Före besöket

Efter besöket


 

Senast uppdaterad: 2024-01-29