"False"
Hoppa direkt till innehållet
Huvudmenyn dold.

Sinnesresan

Fullbokat!

En resa genom våra sinnen, upplev syn, hörsel och lukter. 

Kom och experimentera med era sinnen. Vi låter sinnena stå i fokus då vi gör experiment med färger i provrör, parar ihop dofter med bilder med mera. Besöket avslutas med ett besök i domteatern där vi bland annat tittar på stjärnhimlen och reser ut i rymden.

Temat är utvecklat av Curiosum

Info för bokning

OBS! Endast ett besök per klass och läsår!

Ämnesinnehåll: Kemi, biologi och astronomi
Årskurs: 5-åringar
Max antal: 20 barn, lärare ansvarar för klassen
Tid: 90 minuter

Några dagar innan ert bokade besök kommer Curiosum att ringa eller mejla läraren för att berätta om temat och ge möjlighet att informera om särskilda behov i gruppen, samt fråga om ni efter avslutat tema vill besöka utställningarna, eller äta medhavt mellanmål. Max 30 minuter.

Buss till och från besöket ingår för de prioriterade årskurserna, gäller för de kommunala skolorna i Umeå kommun. OBS! Bussbokningen görs av ansvarig lärare direkt till bussbolaget. Mer information kommer i bokningsbekräftelsen.

Så här bokar du, läs mer här 

 

Mer om Sinnesresan

Temat är indelat i två delar.

Del 1: Arbete enskilt och i mindre grupp

I kemilabbet får barnen göra experiment både enskilt och i mindre grupper. De blandar rödkålssaft med bikarbonat och citronsyra. Vilka sinnen används? Barnen får också använda sitt luktsinne då de parar ihop dofter med bilder.

Del 2: Domteatern

Besöket avslutas med en planetarievisning där vi tittar på stjärnhimlen med stjärnbildslinjer. Vilka djur ses på himlen? Hur låter de? Därefter åker vi ut i rymden och tittar på månen mm.

Begrepp som tas upp är bland annat: lösning, surt, basiskt, koldioxid, hörsel, syn, smak, lukt och känsel.

Syfte med skolprogrammet är att barnen ska få möjlighet att:

 • väcka intresse för kemi/naturvetenskap med lustfyllda övningar,
 • få uppleva rymden på ett exklusivt sätt i planetariet
 • bekanta sig med sina sinnen
 • använda sina sinnen vid enkla övningar
 • prova och använda enklare laboratorieutrustning,
 • utveckla förtrogenhet med begrepp inom kemin.

Koppling till läroplan

Sinnesresan relateras till läroplanen för förskolan, Lpfö 18

Förskolans uppdrag

Omsorg, utveckling och lärande

Förskolan ska stimulera varje barns utveckling och lärande. Utbildningen ska alltid vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när det gäller såväl innehåll som arbetssätt. Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska.

Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera. Utbildningen ska stimulera barnen till att ta initiativ och ansvar samt ge dem möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Utbildningen ska uppmuntra och utmana barnen att pröva sina egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Barnens lärande kan bli mångsidigt och sammanhängande om arbetssätten varierar och miljön är utmanande och stimulerande samt lockar till lek och aktivitet.

MÅL OCH RIKTLINJER

Omsorg, utveckling och lärande

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
 • fantasi och föreställningsförmåga,
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik

Före och efter besöket

Före besöket

Efter besöket

ESERO Sverige - tar universum in i klassrummet

Känner du till ESERO Sverige? Här finns massor av rymdtips för skolan!

ESERO Sverige

 

 

Senast uppdaterad: 2023-09-20